Chuyên gia khuyến nghị càng lạm phát càng nên đầu tư bất động sản